Algemene voorwaarden

van AllergiePlatform , gevestigd te 3341 LW, 88 te H.I. Ambacht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer  24397935.

I. ALGEMEEN

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AllergiePlatform gedane aanbiedingen, op alle tussen AllergiePlatform en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voorzover AllergiePlatform met de wederpartij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden of op de opdracht zullen slechts van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk tussen AllergiePlatform en de wederpartij zijn overeengekomen.
c. De wederpartij zal zich met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden nimmer kunnen beroepen op afwijkende gewoonten en/of gebruiken.
d. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
e. Door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden worden door AllergiePlatform uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Alle aanbiedingen van AllergiePlatform zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, ook nadat de wederpartij de aanbieding aanvaard heeft. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij dient onverwijld te geschieden.
b. Een aan AllergiePlatform gegeven opdracht tot levering van produkten en/of het verrichten van diensten, alsmede de aanvaarding van een door AllergiePlatform gedaan aanbod, dient schriftelijk te geschieden onder gelijktijdige bijvoeging van voldoende informatie die AllergiePlatform in staat stelt met de uitvoering van de opdracht een aanvang te maken en deze naar behoren te voltooien. Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de wederpartij aan de betreffende produkten en diensten worden gesteld in verband met een door de wederpartij beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen AllergiePlatform redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan AllergiePlatform is verstrekt, is de deugdelijkheid van de produkten en/of diensten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de wederpartij.

3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle aan AllergiePlatform toebehorende rechten van intellectuele en industriële eigendom en know-how met betrekking tot de gegevens voorkomend in en gevoegd bij de tussen AllergiePlatform en de wederpartij gesloten overeenkomsten, vastgelegd in tekeningen, computerprogramma’s of anderszins, blijven berusten bij AllergiePlatform.

4. Geheimhouding
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AllergiePlatform is de wederpartij gehouden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de opdracht in de meest ruime zin, geheim te houden.

5. Opschorting, verrekening, overdracht van rechten
a. De wederpartij is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.
b. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AllergiePlatform enig door hem aan AllergiePlatform verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat AllergiePlatform aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.
c. Overdracht van rechten van de wederpartij aan een derde heeft tegenover ons geen rechtskracht, behoudens in geval van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Wijzigingen
a. De wederpartij is verplicht AllergiePlatform binnen vijf werkdagen in kennis te stellen van verandering van naam- en adresgegevens.

7. Levertijd
a. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering dient de wederpartij AllergiePlatform schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan AllergiePlatform een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.
b. Indien AllergiePlatform haar leveringsverplichting nakomt binnen de redelijke termijn als bedoeld onder 7.a. is zij niet verplicht tot enige vergoeding van kosten, schade of rente van de wederpartij, en heeft de wederpartij niet het recht de opdracht te annuleren.

8. Prijzen
a. De prijzen kunnen niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van enige verhoging van de kosten waarop de prijzen zijn gebaseerd.
b. De termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geldt niet voor kostenverhogende omstandigheden die buiten de invloedssfeer van AllergiePlatform liggen, zoals bijvoorbeeld verhoging van belastingen, lonen, grondstofkosten en/of andere factoren.

9. Duur en opzegging
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders is aangegeven bij de productomschrijving. Doorlopende lidmaatschap kan per email opgezegd worden en zal door Allergieplatform worden bevestigd.
b. Indien de klant een consument is, heeft de klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien het gaat om één van de online programma’s waar mogelijk een vergoeding van de zorgverzekeraar beschikbaar voor is, moet de afwijzing voor vergoeding van de zorgverzekeraar per email overlegd worden.

10. Reclame
a. Reclames dienen, op straffe van verval van rechten, te geschieden bij AllergiePlatform uiterlijk zeven dagen na aflevering of installatie, of voltooiing der werkzaamheden of diensten, of, indien een opleveringsprotocol is opgemaakt, binnen zeven dagen na de datum van opmaken daarvan. Bij niet-zichtbare gebreken bedraagt deze termijn zeven dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de garantietermijn.
b. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak terzake jegens AllergiePlatform, tenzij AllergiePlatform daardoor niet in haar belangen is geschaad.

11. Aansprakelijkheid
a. Uitdrukkelijk wordt door AllergiePlatform uitgesloten aansprakelijkheid voor schade, tengevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van AllergiePlatform, dan wel van natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan AllergiePlatform zich bij de uitvoering van de opdracht bedient, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van AllergiePlatform en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.
b. Uitdrukkelijk wordt door AllergiePlatform aansprakelijkheid voor schade -ten gevolge van een tekortkoming in het door AllergiePlatform verkochte, beperkt tot vervanging van het verkochte of een gedeelte daarvan danwel teruggave van de betaalde prijs of van een evenredig gedeelte daarvan, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van AllergiePlatform en/of haar leidinggevende ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit wettelijke dwingendrechtelijke bepalingen.
c. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen de werknemers van AllergiePlatform zich op het onder 11.a. en/of 11.b. bepaalde beroepen.
d. De wederpartij vrijwaart AllergiePlatform tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld onder 11.a. en/of 11.b.
e. Voor het overige aanvaardt AllergiePlatform slechts aansprakelijkheid en voorzover deze aansprakelijkheid door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door deze verzekering gedane uitkering.

12. Overmacht
a. AllergiePlatform is niet aansprakelijk voor schade, vertraging, beschadiging en/of manco’s die te wijten zijn aan overmacht.
b. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de invloed van AllergiePlatform voordoet, waaronder mede, doch niet uitsluitend: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, weersomstandigheden, hapering in de energievoorziening, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkades, rellen, rijverbod, brand, bedrijfsongevallen, ordeverstoring, oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, en overheidsmaatregelen die de uitvoering van een overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten daarvan te voorzien was.
c. Zodra overmacht optreedt zal AllergiePlatform bevoegd zijn de overeengekomen termijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmachtsfactor(en), alsmede – ter keuze van AllergiePlatform – overeenkomsten pro rata na te komen.
d. Indien AllergiePlatform bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden die factuur dan te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Rechtskeuze en geschillenregeling
a. Op alle door AllergiePlatform gedane aanbiedingen, op alle tussen AllergiePlatform en de wederpartij gesloten overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vestiging van AllergiePlatform.

II. VERKOOP

14. Plaats van levering
Indien AllergiePlatform zorgdraagt voor transport en/of aflevering elders kan zij hiervoor aan de wederpartij kosten in rekening brengen.

15. Eigendomsvoorbehoud
a. AllergiePlatform behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij verkochte goederen totdat de koopprijs voor deze goederen geheel is voldaan.
b. Indien AllergiePlatform in het kader van de met de wederpartij gesloten koopovereenkomst ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de wederpartij ook deze vordering van AllergiePlatform geheel heeft voldaan.

16. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden in contanten bij aflevering of zoals aangegeven op de factuur binnen de daar vermelde termijn.
b. Indien het factuurbedrag op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden aan AllergiePlatform te vergoeden wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag der algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die AllergiePlatform dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen.